Verkoopsvoorwaarden

Art. 1. Elke bestelling verbindt de Koper onmiddellijk. De Verkoper daarentegen is slechts verbonden nadat hij de bestelling schriftelijk heeft bevestigd. Alleen de verkoopsvoorwaarden van de Verkoper zullen toepasselijk zijn.

Art. 2 In geval van niet-betaling op de vervaldag, wordt het verschuldigd bedrag van rechtswege verhoogd met  verwijlintresten berekend tegen 1 % per maand, waarbij elke begonnen maand voor een volledige maand wordt geteld. Bovendien wordt elk bedrag dat op de vervaldag ervan niet vereffend is, van rechtswege verhoogd met 10 %.

Art. 3 Het op de overeenkomst toepasselijke recht is het Belgische recht; alleen de rechtbanken bevoegd voor de zetel van de Verkoper zijn bevoegd.

Art. 4 De aansprakelijkheid voor schade tengevolge van de levering beperkt zich tot de waarde van de verkochte goederen.

Art. 5 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen levert Guylian ex-works. Het risico van de goederen gaat over op de koper zodra deze opgehaald zijn.

Menu